Docker

Posted on 16/09/2020

Câu lệnh thao tác với Docker Image

  • docker images : Câu lệnh kiểm tra danh sách các image đã cài đặt
  • docker rmi <id/Name> : Câu lệnh xóa 1 image chưa chạy dựa vào id hoặc tên
  • docker rmi -f <id/Name>: Câu lệnh xóa 1 image kể cả khi đang chạy dựa vào id hoặc tên

Câu lệnh thao tác với Docker Container

  • docker ps : Câu lệnh liệt kê danh sách các container đang chạy
  • docker ps -a : liệt kê danh sách các container đang chạy và đã tắt
  • docker inspect { container_id }: Xem thông tin chi tiết của container được tạo ra
  • docker logs { container_id } : xem lịch sử container
  • docker rm <id/Name> : xóa 1 container dựa vào id hoặc tên
  • docker rm -f <id/Name> : xóa 1 container kể cả đang chạy
  • docker rm $(docker ps -a -q) : xóa tất cả các container

List all containers (only IDs)

docker ps -aq

Stop all running containers

docker stop $(docker ps -aq)

Remove all containers

docker rm $(docker ps -aq)

Remove all images

docker rmi $(docker images -q)